Unik fastighet med historiska vingslag centralt i Trosa

Unika fastigheter med historiska vingslag centralt i Trosa

De två fastigheterna Trosa Roddökan 6 och Trosa Roddökan 7 säljs nu på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. God man för att genomföra auktionen är advokat Ulf Norin.

Fastigheterna säljs var och en för sig eller gemensamt vid en och samma auktion. Fastigheterna säljs till högstbjudande med ett lägsta pris för Roddökan 6 om 1 244 000 kr och för Roddökan 7 om 2 661 000 kr. För mer information om fastigheterna se https://bostad.skandiamaklarna.se/till-salu/CMVILLA/CMVILLA4ESC31H47953AV3H?source=Hemnet

Den offentliga auktionen kommer att hållas på advokatbyråns kontor på Brunnsgatan 5 B i Nyköping måndagen den 24 juni 2019 klockan 10.00. Fastigheterna kommer då att ropas ut var för sig och säljas till högstbjudande under förutsättning att lästa pris uppnåtts.

Vid auktionen kommer fastigheterna först att ropas ut var och en för sig varvid vinnande bud och budgivare noteras för de båda fastigheterna var för sig. Därefter kommer fastigheterna att ropas ut gemensamt. Uppnås vid det gemensamma utropet ett högre bud än summan av buden vid de särskilda utropen kommer det gemensamma utropet ha företräde. Annars har de enskilda utropen företräde.

Betalning av handpenning om tio procent av köpeskillingen sker omgående efter klubbslag genom överföring till advokatbyråns klientmedelskonto i Handelsbanken. Om betalningen inte syns direkt måste den verifieras av betalande bank. Betalning av resterande köpeskilling ska ske senast den 26 juni 2019.

Det finns ett besiktningsprotokoll sedan en tidigare avbruten försäljningsprocess som du kan ladda ner här.

Besiktningsprotokoll 161020

Oppunda Taxi Aktiebolag

Oppunda Taxi Aktiebolag har sedan början av 1990-talet bedrivit verksamhet i Katrineholm under namnet Taxi Norr.

Konkursbolaget bytte ägare våren 2018 och expanderade därefter mycket kraftigt. Före ägarbytet hade konkursbolaget en handfull fordon och cirka sju anställda. Därutöver anlitade bolaget då en handfull fria åkare med en eller två bilar vardera. Den nya ägare ville att alla bilar som användes i verksamheten skulle ägas av konkursbolaget och att all personal skulle vara anställd i detsamma. Såväl antalet fordon som anställda ökade därmed kraftigt, se vidare nedan.

Konkursbolaget utför skolskjutsresor och omsorgsresor inom Katrineholms kommun på uppdrag av Cabonline som har dessa upphandlade avtal med det allmänna. Konkursbolaget bemannar även de bilar som ombesörjer färdtjänstresorna inom Katrineholms kommun. Den verksamheten har dock körts under ett annat bolags tillstånd i avvaktan på att bilarna med tillhörande trafiktillstånd skulle föras över till konkursbolaget.

För skolskjutsverksamheten krävs enligt uppgift 13-14 bilar och för omsorgsresorna cirka åtta bilar. Avtalet för skolskjutsar gäller till den 30 juni 2023. Avtalet för omsorgsresorna gäller till den 31 mars 2020 med en kvarstående option på ett år. Avtalet för omsorgsresorna prisjusterades per den 1 april 2019.

Konkursbolaget äger och leasar tillhopa 20 fordon enligt bifogad förteckning. Dessa kan en köparen av rörelsen förvärva och/eller ta över leasingavtal och /eller avbetalningskontrakt på.

Taxameterutrustning och betalterminaler med tillhörande utrustning hyrs av det bolag till vars beställningscentral bilarna är anslutna. Hyran uppgår till 1 500 kr per månad och bil. Övrig utrustning såsom mobiltelefoner, takskyltar, skolskjutsskyltar och alkolås ägs huvudsakligen av konkursbolaget och ingår i överlåtelsen av respektive bil.

I verksamheten finns 35 anställda varav cirka åtta bemannar bilar som körs under annat bolags tillstånd (färdtjänstresorna). Samtliga anställda har timlön som utbetalas månadsvis i efterskott.

Konkursbolaget hyr kontor och personallokaler på Stallgatan 1 i centrala Katrineholm. Hyran uppgår till cirka 9 000 kr per månad. Därutöver hyr bolaget en tvätthall för cirka 7 000 kr per månad.

Hela den av Oppunda Taxi Aktiebolag bedriva rörelsen alternativt de i rörelsen använda fordonen och inventarierna överlåtes. Möjlighet finns att överta avtalen för skolskjutsresor, omsorgsresor och färdtjänstresor. Bud på rörelsen alternativt de i rörelsen använda fordonen och inventarierna emotses senast den 24 maj 2019. Konkursboet förbehåller sig rätten att sälja rörelsen alternativt de i rörelsen använda fordonen och inventarierna underhand dessförinnan om det bedöms förmånligt.

Oppunda Taxi

Sellbag AB

Sellbag AB, 559061-6008 , försattes den 27 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Lina Wassler.

Konkursbolaget har drivit vidareförsäljning av begagnade varor via Tradera. Verksamheten har i samband med konkursen stängts.
Om du vill anmäla din fordran i konkursen fyll i blankett ”anspråk i konkursen Sellbag AB”.

Alla som anmält en fordran i konkursen kommer att få information om de kan räkna med att få tillbaka några pengar (utdelning) eller inte.
Om det blir aktuellt med utdelning kommer alla som anmält sina fordringar att få ett brev från Nyköpings tingsrätt där det framgår hur man ska göra för att formellt bevaka sin fordran. Endast de som formellt bevakar sin fordran på det sätt som anges i brevet från Nyköpings tingsrätt kan räkna med att få eventuell utdelning i konkursen.

Blankett anspråk i konkursen Sellbag AB